Privacy

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door:

Naam:

Rotary Vlaardingen '80

KVK-nummer:

41141978

Adres:

Gretha Hofstralaan 125

3136 LS

Vlaardingen

Telefoonnummer:

0657741874

E-mail:

 wijnactie@rotaryvld80.nl

Website:

www.rotaryvld80.nl


Algemeen

Wij verkopen winter- en zomerwijnen van hoge klasse aan klanten via onze website en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen gaan wij in op het plaatsen van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Reikwijdte van deze privacy statement
Deze cookieverklaring heeft betrekking op onze website.

Beveiliging
Wij spannen ons in om onze websites en onze apps te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen en andere beveiligingsmiddelen. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur waarmee u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
In de onderstaande tabellen kunt u zien welke gegevens wij van u verwerken en voor welke bedrijfsactiviteit wij dit doen. Ook geven wij hierbij aan voor welk doel wij deze verwerken, en hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren of verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor bestellingen:

Persoonsgegevens

 

Reden (doel)

Wettelijke grondslag

Bijzondere persoonsgegevens?

Hoe lang verwerkt / bewaard?

Voor- en achternaam

Verwerken bestelling.

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Nee

 

Gegevens worden zeven jaar tot na de bestelling.

Adres

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Telefoonnummer

Het uitvoeren van de overeenkomst.

E-mailadres

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Bedrijfsnaam

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Leeftijd

Vaststellen leeftijd

Voldoen aan wettelijke verplichting

Vijf jaar.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken voor de nieuwsbrief

Persoonsgegevens

 

Reden (doel)

Wettelijke grondslag

Bijzondere persoonsgegevens?

Hoe lang verwerkt / bewaard?

Voor- en achternaam

Het versturen van de nieuwsbrief.

 

De wettelijke grondslag voor de nieuwsbrief is toestemming.

Nee

Gegevens worden bewaard zolang de klant de nieuwsbrief niet heeft opgezegd.

E-mailadres

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen voor klantenservice

Persoonsgegevens

 

Reden (doel)

Wettelijke grondslag

Bijzondere persoonsgegevens?

Hoe lang verwerkt / bewaard?

Naam via contactformulier

Klantenservice

Gerechtvaardigd belang

Nee

 

Vijf jaar

E-mailadres via contactformulier

Telefoonnummer via contactformulier

Bericht via contactformulier

Bestelhistorie

 

Gerechtvaardigd belang
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang, doen wij dit met oog voor uw grondrechten en vrijheden.

Derden (verwerkers)
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Deze derden zijn:

  • Shopify
  • Klaviyo
  • Google Analytics

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat in dat geval de derden die uw persoonsgegevens verwerken, deze verwerkingen geschieden onder modelcontracten van de E.U. voor doorgifte of op basis van EU-US Data Privacy Framework.

Met Google Analytics kunnen we het gebruik van de website analyseren. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst en we hebben Google Analytics privacyvriendelijk, conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingesteld.

Derden (verwerkingsverantwoordelijk)
Wij kunnen ook derden in schakelen die niet namens ons persoonsgegevens verwerken, naar namens zichzelf. Deze derden worden in dat geval “verwerkingsverantwoordelijken” genoemd. Deze verwerkers stellen zelf het doel en de middelen van verwerking vast. Het gaat dan over betaalproviders en pakketbezorgers.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Bijvoorbeeld door een keer in te loggen op uw account.

Uw rechten
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

 

* Versie 1.0, d.d. 1 oktober 2023